فهرست مطالب

بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی از طرح توسعه

در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر اکبر فتحی به همراه معاونینشان آقایان دکتر  قویدل، مهندس برنو، مهندس رعوف از طرح توسعه ی شرکت رضوان دانه تبریز بازدید به عمل آوردند.