فهرست مطالب

بازدید مدیر کل سازمان امور عشایر استان آذربایجان

بازدید جناب آقای  دکتر محمد حسین آل هاشم مدیر کل محترم سازمان امور عشایر استان آذربایجانشرقی و هیئت همراهانشان از مجموعه رضوان دانه تبریز.

اعطای لوح تقدیر ضمن تقدیر و تشکر از  زحمات  فوق العاده در جهت خدمت رسانی به امور عشایر،

 تقدیم مدیرعامل این مجموعه جناب آقای رحمن باغبان رضوان شد.