فهرست مطالب

برنامه ایده طلایی پخش از شبکه یک سیما

مستند شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز توسط برنامه ایده طلایی از شبکه یک سیما🎙️

پخش شده در تاریخ 2 بهمن ماه  1400

زمان پخش:  16:00

توليدی بازرگانی رضوان دانه تبریز
” مصمم به تولید برتریم “