فهرست مطالب

برگزاری سمینار علمی، تخصصی و معرفی محصولات جدید دامی

سمینار با موضوع معرفی محصولات جدید دامی با رویکرد تخصصی در سالن اجتماعات شرکت رضوان دانه طی دو روز برگزار شد.

بخش تحقیق و توسعه شرکت رضوان دانه با رویکردی نو در خوراک اقدام به طراحی محصولات جدید دامی با عنوان (MP)نموده است …