فهرست مطالب

شانزدهم نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۷

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته، در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه نیز در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را درهرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه به عنوان برترین غرفه انتخاب گردید.