فهرست مطالب

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال 1400

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در پانزدهم تیرماه 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز طی 4 روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین و زیباترین غرفه را به خود احتصاص داد.