برنامه ایده طلایی پخش از شبکه یک سیما

مستند شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز توسط برنامه ایده طلایی از شبکه یک سیما پخش شده در تاریخ ۲ بهمن ماه  ۱۴۰۰ زمان پخش:  ۱۶:۰۰ تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز” مصمم به تولید برتریم “ http://rezvanfeed.com/wp-content/uploads/2022/04/video_2022-04-07_10-37-48.mp4