مکمل معدنی بوقلمون مادر
ویژه مرحله تولید

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی اختصاصی بوقلمون مادر (مرحله تولید)
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

مکمل ویتامینه بوقلمون مادر
ویژه مرحله تولید

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی اختصاصی بوقلمون مادر (مرحله تولید)
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.