بازدید از موسسات دامپروری در حاشیه نمایشگاه

در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین­ المللی صنعت دام،طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز، سمیناری با موضوعیت استرس حرارتی در گاو شیری برگزار شد و از چندین موسسه دامپروری بازدید به عمل آمد.

افتتاح کارخانه مکمل سازی رضوان

در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین­ المللی صنعت دام،طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز، سمیناری با موضوعیت استرس حرارتی در گاو شیری برگزار شد و از چندین موسسه دامپروری بازدید به عمل آمد.