کنسانتره گاو
ویژه دام شیری (R2ten)

بخش مهم کنسانتره مورد نیاز دام تامین کننده عناصر ریز مغذی و ویتامین‌ها می باشد که در بالانس جیره های غذایی دام نقش بسیار حیاتی دارد

کنسانتره گاو
ویژه دام پرشیر (R1ten)

بخش مهم کنسانتره مورد نیاز دام تامین کننده عناصر ریز مغذی و ویتامین ها می‌باشد که در بالانس جیره های غذایی دام نقش بسیار حیاتی دارد