مکمل معدنی شترمرغ
ویژه مرحله ۰ تا ۶ ماهگی

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی شترمرغ مرحله ۰ تا ۶ ماهگی
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

مکمل معدنی ویژه بوقلمون گوشتی
مرحله آغازین

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی اختصاصی بوقلمون گوشتی (مرحله ی آغازین)
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی
ویژه مرحله آغازین

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی اختصاصی بوقلمون گوشتی (مرحله آغازین)
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.