خوراک روباست(ROBUST)
ویژه مرغ گوشتی

خوراک روباست مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

خوراک پسدان۲
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پسدان۲ مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.

خوراک پسدان۱
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پسدان۱ مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

خوراک میاندان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک میاندان مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

خوراک پیشدان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پیشدان مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند

خوراک سوپر استارتر(آغازین)
ویژه مرغ گوشتی

خوراک سوپر استارتر مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان
کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.