مکمل معدنی مرغ تخمگذار
ویژه فرمول سازمان

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مرغ تخمگذار سویه فرمول سازمان
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.