مکمل معدنی مرغ مادرگوشتی
ویژه رضوان دانه

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مرغ مادرگوشتی ویژه وضوان
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.