مکمل معدنی مرغ گوشتی
ویژه سویه هوبارد

تامیـن کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مـرغ گوشتی سویه هوبارد
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مکمل معدنی مرغ گوشتی
ویژه سویه راس ۳۰۸

تامیـن کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مـرغ گوشتی سویه ROSS 308
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مکمل معدنی مرغ گوشتی
ویژه سویه کاب ۵۰۰

تامیـن کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مـرغ گوشتی سویه Cobb 500
کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.