مکمل معدنی
پرمیکس ویتامین AD3E

کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین‌های A، D3 و E

مکمل معدنی
پرمیکس ویتامین A

کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین A

مکمل معدنی
پرمیکس ویتامین D3

کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین D3

مکمل معدنی
پرمیکس ویتامین E

کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین‌های E

مکمل معدنی
پرمیکس ویتامین K3

کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند
– پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین های K3