حاج آقا رحمان باغبان رضوان

مدیر عامل

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی ۶۰۱

 r.rezvan@rezvanfeed.com مهندس علی باغبان رضوان

قائم مقام

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی ۶۰۲

 a.rezvan@rezvanfeed.com


 مهندس سئودا باغبان رضوان

عضو هیئت مدیره

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 603

 s.rezvan@rezvanfeed.com


 مهندس علی اصغری نسب هنرمند

معاونت مالی و بازرگانی

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی ۲۰۶

 a.asgharinasab@rezvanfeed.com 

مهندس محسن الهامی

مدیر فروش 

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی117

 09144726228

  sell@rezvanfeed.com 


مهندس پیمان نورش

کارشناس جذب و بازار یابی

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 116

09120155786

 sell@rezvanfeed.com


 مهندس بهرام درسیون

کارشناس جذب و بازار یابی

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 111

 09144729089

 sell@rezvanfeed.com


 مهندس علی خانی

کارشناس فروش طیور

(خوراک، مکمل و کنسانتره طیور)

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 112

 09144725460

 sell@rezvanfeed.com

 

دکتر سیمین کاظمی

کارشناس فروش طیور

(خوراک، مکمل و کنسانتره طیور)

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 115

 09144721690

 sell@rezvanfeed.com

 

مهندس وحید غیور پور

کارشناس فروش طیور

(خوراک، مکمل و کنسانتره طیور)

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی114

 09143961651

 sell@rezvanfeed.com


 مهندس زهرا مقدم

کارشناس فروش طیور

(خوراک، مکمل و کنسانتره طیور)

  ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 119

  09143771780

  sell@rezvanfeed.com 

مهندس اصغر سرافراز

مدیر مجتمع دام


 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی205

 09143134976

  sell@rezvanfeed.com

 

 مهندس وحید شادی

کارشناس فروش دام

(خوراک، مکمل و کنسانتره دام)

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی113

 09143663970

  sell@rezvanfeed.com


 مهندس یونس ملکی

کارشناس پشتیبانی فنی دام


 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی102

09143141589

 support@rezvanfeed.com مهندس وحید یکانی

کارشناس پشتیبانی فنی دام


 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی507

 09058251600

 support@rezvanfeed.comدکتر مهدی عبدی

مسئول فنی - بهداشتی

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی504

 09144112314

  technicalassistant@rezvanfeed.com


 مهندس حامد خدایی

سرپرست پشتیبانی فنی بخش طیور

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی503

 09143961653

  support@rezvanfeed.com

 

 مهندس نسرین اتحادی

کارشناس پشتیبانی فنی بخش طیور

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی 505

 09143773710

  support@rezvanfeed.com

 

 مهندس کسری ثقفی

کارشناس تامین

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی104

 09143961632

​     supply@rezvanfeed.com


 مهندس رینا سلیمانی

کارشناس تامین

 ۵۱۷۱ (۰۴۱) داخلی103

 09104116495

​     supply@rezvanfeed.com