برگزاری سمینار علمی تخصصی و معرفی محصولات جدید طیوی

 سمینار علمی تخصصی و معرفی محصولات جدید طیوری مجتمع کارخانجات رضوان دانه تبریز، روز دوشنبه مورخه 30 بهمن ماه 1402 در هتل بزرگ شهر زنجان برگزار شد. 

حضور شرکت رضوان دانه تبریز در جمهوری تاتارستان