بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
از مجتمـع کارخانجات رضـوان دانه تبریـز

جلسه و بازدید از مجتمع کارخانجات رضوان دانه تبریز با حضور محمد جواد عسکری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون و مدیرانی از وزارت جهاد کشاورزی و استانی در مورخه 1403/02/05 

بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از شرکت رضوان دانه