حضور شرکت رضوان دانه تبریز در جمهوری تاتارستان

حضور شرکت رضوان دانه تبریز در جمهوری تاتارستان روسیه به میزبانی رئیس جمهور محترم در جهت افزایش تعاملات فنی و تجاری

جمهوری تاتارستان بزرگترین تولید کننده شیر و غلات در فدراسیون روسیه در سال گذشته بوده است. 


افتتاح پروژه فاز سوم مجتمع کارخانجات رضوان دانه تبریز