شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال 1397

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در تیرماه، سال 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین و زیباترین غرفه را به خود احتصاص داد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال 1398