هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال 1398

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در تیرماه، سال ۱398 در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین و زیباترین غرفه را به خود احتصاص داد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز آبزیان و صنایع وابسته در سال 1401