بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز آبزیان و صنایع وابسته در سال 1401

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در چهاردهم تیرماه 1401 در نمایشگاه بین المللی تبریز طی 4 روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین و زیباترین غرفه را به خود احتصاص داد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال ۱۴۰۰