فروشگاه
81 آیتم یافت شد.
همه محصولات
- 81 آیتم
فیلترها
دسته بندی ها
خوراک پیشدان
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پیشدان شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
خوراک روباست (ROBUST)
خوراک طیور, مرغ گوشتی
25کیلویی
خوراک روباست شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
خوراک سوپر استارتر
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک سوپر استارتر شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
خوراک میاندان
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک میاندان شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
خوراک پسدان 1
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پسدان 1 شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
خوراک پسدان 2
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پسدان 2 شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 3 مرحله ای (LSL)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 3 مرحله ای (های لاین)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 3 مرحله ای (Nick Chick)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 3 مرحله ای (Shaver)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 6 مرحله ای (LSL)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 6 مرحله ای (های لاین)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 6 مرحله ای (Nick Chick)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
کنسانتره 5 درصد 6 مرحله ای (Shaver)
کنسانتره طیور, مرغ تخمگذار
25 کیلویی
کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند.
کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.
(MP14)ویژه گاو شیری
خوراک دام, گاو شیری
40 کیلویی
تولید شیر تا 14 لیتر
(MP21)ویژه گاو شیری
خوراک دام, گاو شیری
40 کیلویی
تولید شیر 15 تا 21 لیتر
(MP28) ویژه گاو شیری
خوراک دام, گاو شیری
40 کیلویی
تولید شیر 22 تا 28 لیتر
(MP34)ویژه گاو شیری
خوراک دام, گاو شیری
40 کیلویی
تولید شیر 29 تا 34 لیتر
(MP38)ویژه گاو شیری
خوراک دام, گاو شیری
40 کیلویی
تولید شیر بیش از 35 لیتر
(پرواری) ویژه گاو گوشتی
خوراک دام, گاو گوشتی
40 کیلویی
مختص گوساله هاى نر پروارى