فروشگاه
6 آیتم یافت شد.
فیلترها
دسته بندی ها
خوراک روباست (ROBUST)
خوراک طیور, مرغ گوشتی
25کیلویی
خوراک روباست شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مزایای مصرف خوراک روباست:

با توجه به اینکه این دان بصورت پلت شده بوده و نیز بصورت کرامبل شده عرضه می گردد ویژگی های زیر را دارد:
- بار میکروبی خوراک به واسطه تاثیر فشار و بخاری که حین فرایند کاندیشن کردن به خوراک وارد می شود به حداقل یا نزدیک به صفر می رسد .
-کرامبل بودن خوراک موجب می شود همه جوجه ها به صورت یکنواخت و بدون استرس مصرف خوراک، به این دان دسترسی داشته باشند.
-موجب یکنواختی وزن میانگین گله در سن 42 روزگی می شود.
خوراک سوپر استارتر
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک سوپر استارتر شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مزایای مصرف خوراک سوپر استارتر:

- افزایش قابلیت هضم خوراک به دلیل پخت و فرآوری خوراک با بخار.
- یکنواختی در شد گله با بالاترین تعادل انرژی و پروتئین.
- به دلیل پخت خوراک با بخار میزان بار میکروبی به خصوص سالمونلا به حداقل می رسد.
- در هربار برداشت دان، پرنده به مقدار مساوی از تمام مواد مغذی مورد نیازش برداشت می کند.
خوراک میاندان
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک میاندان شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مزایای مصرف خوراک میاندان:

- یکنواختی در رشد گله در این مرحله از دوره پرورش بسیار اهمیت دارد.
-استفاده از خوراک پیشدان متناسب با نیاز تغذیه پرنده که حداکثر اسید آمینه و ویتامینها و مواد معدنی را تامین کند نقش به سزائی در مراحل بعدی پرورش دارد.
خوراک پسدان 1
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پسدان 1 شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مزایای مصرف خوراک پسدان 1:

- انرژی جهت دستیابی به حداکثر رشد در انتهای دوره پرورش بسیار مهم می باشد تغذیه با دان پایانی شرکت رضوان دانه
که به لحاظ انرژی و پروتئین متناسب با رشد پرنده می باشد در سودآوری و ضریب تبدیل غذائی گله نقش موثری دارد. در
این مرحله از رشد بیشترین مقدار خوراک مصرف می گردد.
- مجموع عملکرد گله با مصرف دان پایانی شرکت رضوان دانه می تواند سبب افزایش سود و بهره وری بیشتری دارد.
خوراک پسدان 2
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پسدان 2 شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

مزایای مصرف خوراک پسدان 2:

- انرژی جهت دستیابی به حداکثر رشد در انتهای دوره پرورش بسیار مهم می باشد تغذیه با دان پایانی شرکت رضوان دانه
که به لحاظ انرژی و پروتئین متناسب با رشد پرنده می باشد در سودآوری و ضریب تبدیل غذائی گله نقش موثری دارد. در
این مرحله از رشد بیشترین مقدار خوراک مصرف می گردد.
- مجموع عملکرد گله با مصرف دان پایانی شرکت رضوان دانه می تواند سبب افزایش سود و بهره وری بیشتری دارد.
خوراک پیشدان
خوراک طیور, مرغ گوشتی صنعتی
۴۰ کیلویی
خوراک پیشدان شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.